SGAE

Queden reservats en els termes previstos en la legislació sobre propietat intel·lectual, tots els drets dels propietaris de les obres, interpretacions o execucions artístiques, fonogrames, enregistraments audiovisuals i emissions de radiodifusió objecto d’aquesta transmissió. Excepte autorització, queden prohibides, sota les sancions previstes en la legislació civil i penal d’aplicació, la reproducció, distribució (per venda, lloguer, préstec, etc.), execució pública, radiodifusió i comunicació al públic, en totes les seves formes, d’aquesta transmissió i del seu contingut.

Quedan reservados, en los términos previstos en la legislación sobre propiedad intelectual, todos los derechos de los propietarios de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonogramas, grabaciones audiovisuales y emisiones de radiodifusión objeto de esta transmisión. Salvo autorización, quedan prohibidas, bajo las sanciones previstas en la legislación civil y penal de aplicación, la reproducción, distribución (por venta, alquiler, préstamo, etc.), ejecución pública, radiodifusión y comunicación al público, en todas sus formas, de esta transmisión y de su contenido.