Vandellòs enderrocarà la granja abandonada al centre del poble

Aquesta setmana s’iniciaran les obres d’enderroc de l’antic edifici industrial destinada a granja que està ubicat al centre de Vandellòs, entre els carrers Mas Valentí, Joan Miró i Plaça Catalunya. Aquest edifici, construït als anys 60, està abandonat i en desús de de fa molts anys.

PUBLICITAT

L’Ajuntament el va adquirir l’any passat amb l’objectiu d’enderrocar-lo, per evitar riscos, a causa del mal estat en què es troba i en resposta a una demanda del veïnat; i també perquè va considerar que el lloc en què està ubicat l’immoble és idoni per ser destinat a un ús públic, especialment per a aparcament.

Les obres, adjudicades a l’empresa URCOTEX SLU per un import de més de 92.000 euros aproximadament, consistiran en treballs previs de desmuntatge de l’enllumenat públic i de retirada de materials potencialment contaminants o perillosos de l’interior, retirada de mobiliaris, runa, etc; la neteja i esbrossada del solar i de la vegetació existent; i en l’enderroc de totes les edificacions existents, manualment i amb maquinària.

El projecte d’enderroc elaborat per l’arquitecte tècnic Albert Pedrola, director de l’obra, també inclou l’adequació del solar, de 985 mde superfície; la protecció dels desnivells existents per evitar riscos de caiguda, la recol·locació de l’enllumenat públic de les voreres i les línies de distribució elèctrica i la plantació d’arbres a l’interior per fer-hi ombra. Segons es preveu, aquests treballs duraran tres mesos.

PUBLICITAT